REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ SILESIA JEANS

 1. Słownik Regulaminu:

 1. Wydawca – Silesia Jeans Sp. z o.o., Mysłowice 41-400 ul. Rynek 19, KRS 0000504095;

 2. Salon Sprzedaży – sklep (stacjonarny) sieci Silesia Jeans Sp. z o.o., w którym dokonywana jest sprzedaż Towarów, z wyłączeniem sklepów internetowych prowadzonych przez Wydawcę; lista sklepów stacjonarnych wskazana jest na stronie internetowej Silesia Jeans Sp. z o.o.: www.silesiajeans.pl;

 3. Karta Podarunkowa SILESIA JEANS – karta będąca elektronicznym bonem towarowym, wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonie Sprzedaży, do wartości zapisanej elektronicznie na tej karcie;

 4. Nabywca – osoba, która w Salonie Sprzedaży dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości kwoty, jaka zapisywana jest wydanej tej osobie przez Wydawcę Karcie Podarunkowej SILESIA JEANS, która otrzymuje Kartę Podarunkową SILESIA JEANS;

 5. Użytkownik – każdorazowy użytkownik Karty Podarunkowej SILESIA JEANS;

 6. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży, w tym również usługi (z wyłączeniem Karty Podarunkowej SILESIA JEANS).

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej SILESIA JEANS, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Sprzedaży. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości zapisywanej na Karcie Podarunkowej SILESIA JEANS oraz do realizacji Karty Podarunkowej SILESIA JEANS w Salonach Sprzedaży w okresie ważności Karty Podarunkowej SILESIA JEANS.

 2. Właścicielem Karty Podarunkowej SILESIA JEANS jest Wydawca, a sama karta służy do przekazywania wartości środków wpłaconych przez Nabywcę w momencie zakupienia Karty Podarunkowej SILESIA JEANS.

 3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej SILESIA JEANS.

 4. Karta Podarunkowa SILESIA JEANS nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne w całości ani w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Wydawcy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta Podarunkowa SILESIA JEANS nie zostanie zrealizowana w okresie ważności. Karta Podarunkowa SILESIA JEANS nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu.

 5. Wartość Karty Podarunkowej SILESIA JEANS równa jest wartości zapisanej na tej Karcie Podarunkowej SILESIA JEANS, którą to wartość Użytkownik może sprawdzić w Salonie Sprzedaży.

 6. Realizacja Karty Podarunkowej SILESIA JEANS polega na nabyciu przez Użytkownika Towarów w Salonach Sprzedaży w zamian za płatność dokonaną Kartą Podarunkową SILESIA JEANS. W momencie gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową SILESIA JEANS, Karta Podarunkowa SILESIA JEANS zostanie wykorzystana i nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika w wysokości wynikającej z wartości zapisanej na Karcie Podarunkowej SILESIA JEANS, jaką zamierza wykorzystać Użytkownik. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej SILESIA JEANS.

 7. Wydawca przyjmuje do realizacji w Salonach Sprzedaży wyłącznie Karty Podarunkowe SILESIA JEANS nieuszkodzone, z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem, aktywne.

 8. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej SILESIA JEANS będzie wyższa niż wartość zapisana na Karcie Podarunkowej SILESIA JEANS (lub wartość jaką zamierza wykorzystać Użytkownik), Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.

 9. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej SILESIA JEANS będzie niższa niż wartość zapisana na Karcie Podarunkowej SILESIA JEANS, Salon Sprzedaży nie wydaje różnicy.

 10. W momencie realizacji płatności Kartą Podarunkową SILESIA JEANS z wykorzystaniem całkowitej wartości środków na niej zapisanych, Karta Podarunkowa SILESIA JEANS musi zostać zwrócona do jej właściciela, czyli Wydawcy. Użytkownik nie może zatrzymać jej po wykorzystaniu całkowitej wartości środków zapisanych na Karcie Podarunkowej SILESIA JEANS.

 11. Zapisana na Karcie Podarunkowej SILESIA JEANS kwota zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od dnia jej zapisania Nabywcy. W momencie wydania Karty Podarunkowej SILESIA JEANS Nabywcy następuje jej aktywacja. Karta Podarunkowa SILESIA JEANS nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Okres ważności Karty Podarunkowej SILESIA JEANS nie może zostać przedłużony przez Wydawcę.

 12. Karta Podarunkowa SILESIA JEANS może być realizowana wyłącznie po aktywacji w Salonach Sprzedaży.

 13. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej SILESIA JEANS Nabywcy indywidualnemu (osobie fizycznej) ma miejsce wyłącznie w Salonie Sprzedaży.

 14. Salon Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe SILESIA JEANS, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy, także w wypadku gdy uszkodzenie to powoduje niemożliwość odczytu wartości Karty Podarunkowej SILESIA JEANS.

 15. Realizacja Karty Podarunkowej SILESIA JEANS przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej SILESIA JEANS w sposób nieuprawniony, gdyż Karta Podarunkowa SILESIA JEANS jest kartą na okaziciela.

 16. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej SILESIA JEANS Użytkownikowi ani Nabywcy nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

 17. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej SILESIA JEANS poprzez przekazanie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej w celu zapisania na karcie kwoty o jaką wartość Karty Podarunkowej SILESIA JEANS zostanie pomniejszona.

 18. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa SILESIA JEANS:

  1. może być zrealizowana wyłącznie w Salonach Sprzedaży;

  2. nie podlega wymianie na środki pieniężne;

  3. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.

 19. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej SILESIA JEANS w wypadku:

  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej SILESIA JEANS,

  2. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej SILESIA JEANS, w szczególności: niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia Karty Podarunkowej SILESIA JEANS w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej SILESIA JEANS.

 20. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi SILESIA JEANS będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej lub elektronicznej (e-mail) w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

 21. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi SILESIA JEANS mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy lub w drodze elektronicznej (e-mail) na adres Wydawcy: reklamacje@silesiajeans.pl.

 22. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Salonach Sprzedaży przy użyciu Karty Podarunkowej SILESIA JEANS, niezależnie od przyczyny zwrotu, Wydawca dokona zapisu na Karcie Podarunkowej SILESIA JEANS wartości zwracanych Towarów, a w przypadku braku Karty Podarunkowej SILESIA JEANS, Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową SILESIA JEANS o tym samym nominale, co wartość zwracanych Towarów. Karta Podarunkowa SILESIA JEANS, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała 6 miesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania. Pełnowartościowe Towary nabyte w zamian za bony, talony lub innego rodzaju znaki legitymacyjne nie mogą zostać wymienione na Kartę Podarunkową SILESIA JEANS.

 23. Nabywca przed otrzymaniem Karty Podarunkowej SILESIA JEANS otrzymuje niniejszy Regulamin w wersji skróconej na opakowaniu karty. Dodatkowo do wglądu w pełnej wersji w salonie sprzedaży oraz na stronie www.silesiajeans.pl. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej SILESIA JEANS oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

 24. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej SILESIA JEANS do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej SILESIA JEANS potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej SILESIA JEANS w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

 25. Karta Podarunkowa SILESIA JEANS nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

 26. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

 27. Wydanie Karty Podarunkowej SILESIA JEANS Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej SILESIA JEANS, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie lub w terminie 14 dni notę nie stanowiącą paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

 28. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Karty Podarunkowej SILESIA JEANS, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Salonach Sprzedaży oraz na stronie internetowej silesiajeans.pl. Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych SILESIA JEANS wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

 29. Administratorem danych osobowych, osoby realizującej kartę podarunkową, podanych w niniejszym formularzu jest Silesia Jeans Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, Rynek 19, 41-400 Mysłowice, kontakt pod adresem: sklep@bluestilo.com. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji karty podarunkowej. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Klient realizujący kartę podarunkową ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celu realizacji karty podarunkowej.

©2024 Silesia Jeans - All Rights Reserved.