REGULAMIN ZAPISU DO NEWSLETTERA I KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Silesia Jeans Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, za pośrednictwem serwisu internetowego silesiajeans.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

§ 1 Definicje

1. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

3. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie silesiajeans.pl.

4. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

5.Usługodawca – spółka : SILESIA JEANS Sp. z o.o., Rynek 19 , 41-400 Mysłowice, NIP: 2220897045, KRS: 0000504095, która jest właścicielem Serwisu Internetowego.

6. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

3. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3 Usługi

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Newsletter. Usługa jest świadczona 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości e-mail lub na numer telefonu komórkowego wiadomości sms zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego oraz informacji handlowych wysyłanych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.

3. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej lub / oraz numer telefonu komórkowego wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu.

5. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu zamieszczania treści.

§ 4 Reklamacje

Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy reklamacje@silesiajeans.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni.

2. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, klikając odpowiedni odnośnik w wiadomości newslettera.

3. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, adres mailowy podany podczas rejestracji jest usuwany z bazy Usługodawcy.

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy jest Usługodawca. Usługodawca może powierzyć osobą trzecim , wykonującym usługi na rzecz Usługodawcy , na podstawie zawartej umowy przez Usługodawcę z taką osobą trzecią.

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.

3. Dane Użytkownika przekazywane w trakcie wypełniania formularza zapisu na newsletter są wykorzystywane w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.

4. Dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie artykułu 6 ust. 1 pod. a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

5. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę przesyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@bluestilo.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika przez czas niezbędny do realizacji celów w jakim dane zostały mu przekazane lub co czasu wycofania zgody.

7. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wysyłki newslettera.

8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
– prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taką zgodę wyraził,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

9. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

10. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika jest podmiot obsługujący wysyłkę newslettera.

11. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

§ 7 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.

2. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2016 r.

©2024 Silesia Jeans - All Rights Reserved.