REGULAMIN WYMIAN I ZWROTÓW

W SKLEPACH STACJONARNYCH SILESIA JEANS SP. Z O.O.

§ 1.

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady zwrotów bądź wymian towaru zakupionego w sklepach stacjonarnych Silesia Jeans Sp. z o.o. (zwanych dalej „Sklepem” lub „Sklepami”).

§ 2.

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Sprzedawca – Silesia Jeans z siedziba w Mysłowicach, Rynek 19;

 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu u Sprzedawcy Towaru w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 3. Towar – wszelkie produkty zakupione w Sklepach;

 4. Zwrot Towaru – zwrot zakupionego w Sklepie Towaru, nie pozostający w związku z wadami Towaru.

§ 3.

 1. Każdemu Konsumentowi umożliwia się dokonanie Zwrotu Towaru zakupionego w Sklepie w terminie do 7 dni od dnia dokonania zakupu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Po upływie tego terminu nie ma możliwości Zwrotu Towaru.

 2. Zwrotowi podlega Towar, który spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. nie nosi śladów użytkowania;

  2. nie został w żaden sposób uszkodzony;

  3. posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nie uszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca lub producent zaopatrzył Towar oraz które nie noszą śladów usuwania czy ponownego przymocowania,

  4. znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.

 3. Zwrotowi nie podlega:

  1. bielizna (majtki, skarpetki, i inne);

  2. Towar zakupiony na szczególnych warunkach, między innymi Towar uszkodzony lub na który udzielono rabatu uwidocznionego na paragonie;

  3. Towar zakupiony w trakcie akcji promocyjnej po terminie trwania akcji

 4. Zwrotu Towaru Konsument może dokonać w Sklepie, w którym dokonano jego zakupu. Zwrot będzie dokonany tylko za okazaniem oryginalnego paragonu fiskalnego lub oryginału Faktury VAT, a w przypadku płatności kartą płatniczą również za okazaniem wydruku potwierdzenia z terminala.

 5. Z chwilą przyjęcia towaru do zwrotu, Konsument (co stanowi warunek przyjęcia zwrotu):

  1. zwraca Sprzedawcy również paragon, o którym mowa w punkcie 4; jeżeli paragon obejmuje również inne Towary, Konsument otrzymuje paragon zastępczy; oryginał paragonu pozostaje u Sprzedawcy;

  2. okazuje Sprzedawcy oryginał Faktury VAT; jeżeli na fakturze znajdowały się również inne Towary, Konsument otrzymuje fakturę korygującą; oryginał Faktury VAT jest zwracany Konsumentowi.

§ 4.

  1. Zwrot Towaru dokonywany jest za zwrotem uiszczonej przez Konsumenta ceny poprzez wydanie Konsumentowi karty podarunkowej Sprzedawcy, na podstawie której Konsument może dokonać kolejnego zakupu w Sklepach o wartości nie mniejszej niż wartość wydanej Konsumentowi karty. Zakupu należy dokonać w terminie 6 miesięcy (okres ważności karty podarunkowej), oddając w Sklepie kartę podarunkową Sprzedawcy i dopłacając odpowiednią różnicę ceny. Akceptowane będą tylko karty podarunkowe, które nie są zniszczone ani nie zostały wprowadzone na nich jakiekolwiek zmiany.

  2. Nie dokonuje się zwrotu gotówkowego ceny (co obejmuje także zwrot na rachunek bankowy lub inny).

  3. Upływ terminu ważności karty podarunkowej skutkuje tym, że nie może być na jej podstawie dokonywany zakup Towaru w Sklepach. Okres ważności karty podarunkowej nie może zostać przedłużony.

  4. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.

  5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za karty podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Konsumentowi.

  6. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty podarunkowej Konsumentowi nie przysługują wobec Sprzedawcy żadne roszczenia.

  7. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

§ 5.

 1. Wszelkie skargi bądź zastrzeżenia w zakresie stosowania Regulaminu należy kierować na piśmie w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skargę na adres Sprzedawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu lub w drodze elektronicznej (e-mail) na adres reklamacje@silesiajeans.pl.

 2. Z Regulaminem można zapoznać się w Sklepach.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2016 do odwołania.

 

©2018 Silesia Jeans - All Rights Reserved.