I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Wygraj zestaw gadżetów”.

2. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage Bluestilo.com.

3. Organizatorem Konkursu jest Silesia Jeans Sp. z o.o. z siedzibą w 41-400 Mysłowice, przy ul. Rynek 19, NIP: 220897045 (dalej: „Organizator”).

4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

5. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator

6. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:

a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) konto w serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione,

2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

1. Konkurs obejmuje wykonanie zadania: Opublikowanie (w komentarzu) pod postem konkursowym na fanpage’u Bluestilo.com odpowiedzi na zadanie konkursowe zamieszczone w poście konkursowym. Zadaniem będzie wybranie zestawu, który uczestnik chciałby wygrać i uzadasnienie, dlaczego uczestnik wybiera właśnie ten zestaw.

2. Ustala się następującą datę publikacji postu konkursowego: 23.10.2018r.

3. Odpowiedź winna być udzielona poprzez zamieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym z zastrzeżeniem, że przesłanie odpowiedzi w inny sposób do Organizatora nie stanowi zgłoszenia udziału w konkursie.

4. Organizator wybiera spośród uczestników, którzy prześlą odpowiedzi, 2 (słownie: dwie) najciekawsze i najbardziej kreatywne odpowiedzi, jednocześnie zgodne z tematem konkursu.

5. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).

6. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 26.10.2018 do godz. 15.00.

7. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców przez Organizatora oraz Fundatora Nagród. W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage Bluestilo.com. Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców Silesia Jeans Sp. z o.o. z siedzibą w 41-400 Mysłowice, przy ul. Rynek 19. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

8. Nagrodą w konkursie są 2 (słownie: dwa) zestawy gadżetów

9. Organizator przyzna nagrody dwóm uczestnikom, a wyniki opublikuje w komentarzu pod postem konkursowym nie później niż 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

10. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

11. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych:

a) Adres e-mail

b) Imię i nazwisko

c) Adres zamieszkania

d) Numer telefonu

12. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 11 w ciągu 48 godzin od dnia ogłoszenia wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.

13. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane pocztą do 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 11

14. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do wszystkich projektów konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikom z najlepszymi pracami konkursowymi, o której mowa w pkt. 1.

IV Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).

2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,

b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku.

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,

e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,

f) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.

V Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook ID), zebranych w trakcie prowadzenia konkursu Silesia Jeans Sp. z o.o. z siedzibą w 41-400 Mysłowice, przy ul. Rynek 19; Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora.

2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).

VI Tryb składania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.

2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.

3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

VII Postanowienia końcowe

1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 23.10.2018r.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

©2020 Silesia Jeans - All Rights Reserved.